Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for EXIT ZONE ApS

1. Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig
aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, betragtes som
uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

2. Tilbud

Skriftligt tilbud fra sælger er, såfremt intet andet er anført, gældende 6 uger fra tilbudsdato. Købers accept af
tilbuddet skal være i sælger i hænde inden acceptfristens udløb.

3. Ordrer

En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har
indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 5 dage
efter ordrebekræftelsens dato.

4. Priser

Aftalte priser er ekskl. merværdiafgift og andre lignede offentlige afgifter. Med mindre andet er aftalt, sker salget
ab fabrik Vojens.

5. Forsikringer

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader.

6. Annullering og ændring

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Køber skal erstatte sælgers
meromkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb svarende til 20 % af den aftalte købesum ekskl.
merværdiafgift.

7. Leveringstid

Leveringstiden fastsættes enten i sælgers tilbud, hvis sådant er afgivet af sælger, eller i sælgers ordrebekræftelse,
dog tidligst fra det tidspunkt, sælger har modtaget alle specifikationer, herunder godkendte tegninger. Såfremt at
disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor sælger
har modtaget disse.
Hvis det er aftalt, at leverancen skal ske efter nærmere angivelse fra køber, for eksempel med hensyn til mængde
eller leveringstid for delleverancer, skal angivelsen være sælger i hænde på det aftalte tidspunkt. Sker dette ikke,
er sælger berettiget til at hæve købet for den resterende del af kontrakten og kræve erstatning for tabet.
Sælger kan i stedet vælge at fastholde købet med hensyn til den resterende leverance. Levering sker i så fald på
et af sælger fastlagt tidspunkt. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, skal sælger snarest muligt efter
modtagelse af købers afkald eller specifikation oplyses sin leveringstid.
Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

8. Betaling

Betaling skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. Sælger forbeholder sig dog retten til at
ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers
betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderlige
levering og frigør sælger for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Betaling efter forfaldsdato medfører pligt for
køber til at betale morarente til sælger. Morarenten tilskrives købesummen med rente 2% pr. påbegyndt måned.
Der beregnes rentes rente.

9. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen er betalt inkl. evt. renter og
omkostninger til inddrivelse, indtil betaling herfor er sælger i hænde.

10. Sælgers ansvar og købers forpligtelser

Sælger er ikke ansvarlig for, om en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er sælger ansvarlig
for rådgivning over for køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger, projektering eller endelig
myndighedsgodkendelse.
Sælgers risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til
køber. Køber er forpligtet til så snart denne har modtaget leverancen at foretage de nødvendige undersøgelser til
konstatering af, at leverancen er sket i henhold til følgeseddel / ordrebekræftelse. Vil køber reklamere over
leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt over for sælger. Dette skal straks efter, at manglen er
konstateret. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader, skal køber ved modtagelsen af
leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom.
Hvis der foreligger en mangel ved det leverede, som sælger er ansvarlig for efter denne bestemmelse, er sælger
altid berettiget til at frigøre sig for mangelansvaret ved omlevering. Hvis omlevering sker, kan køber ikke gøre
yderligere krav gældende mod sælger. Hvis sælger ikke er i stand til at omlevere, har køber krav på tilbagebetaling
af den betalte købesum mod at stille leverancen til sælgers disposition. Sælgers erstatningsansvar ved forsinkelse
eller mangler er begrænset til sælgers pris for leverede. Sælger er under ingen omstændigheder
erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Købers reklamationsfrist på leverede varer over for sælger bortfalder 1 år efter leveringsdagen.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader, defekter, mangler eller lignende, herunder forkortelse af funktionsdygtighedsperioden
for sælgers produkter, når det skyldes købers manglende korrekt behandling af sælgers
produkter, manglende service i henhold til sælgers krav, eller hvis køber har foretaget ændringer ved sælgers
produkt/produktdeles virkemåde eller form.
Sælger kræver 1 årligt service af de leverede produkter for, at sikre optimal funktion og levetid for de af sælger
leverede produkter. Køber skal kunne dokumentere, at det årlige service eftersyn er korrekt foretaget overfor
sælger.

11. Returvarer

Har sælger accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for sælgers
regning og risiko, forudsat køber over sælgers vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal
returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage. I fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt,
er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.
Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgers fremsendelse til køber.

Sker returneringen af leverancen ikke på denne måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som
følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre indsigelser om mangelfuldhed gældende og fratrække et beløb i
krediteringen.
Har sælger accepteret en tilbagelevering af varer der er solgt uden at de er mangelfulde, må dette kun finde sted
efter forudgående aftale med sælger, og sælger forbeholder sig ret til at tage returgebyr pr. sag, dog minimum
20%. Ved accepteret returnering skal køber udfylde sælgers returseddel, samt medsende kopi af faktura
vedrørende købte varer til kreditering. Køber betaler fragten på returvarerne til sælger.
Specialfremstillede varer, skaffevarer, lyskilder og batterier tages ikke retur.
Generelt forbeholder sælger sig retten til at afvise returnerede varer, hvis leveringen har fundet sted for mere end
6 måneder siden.

12. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver sælger sig
ansvaret for produktskader som følge af defekter ved sælgers eller købers produkter. Ansvarsfraskrivelsen skal
dog ikke være gældende, såfremt skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side.
Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks give skriftlig underretning herom
til sælger samt tilløbende at underrette sælger om erstatningssagens forløb. Såfremt sælger sagsøges af
tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller
at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af sælger valgt domstol
eller voldgiftsret.
Såfremt sælger pålægger produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for
ethvert erstatningskrav, der går ud over sælgers ansvar som ovenfor anført, samt for sælgers omkostning i
forbindelse hermed.

13. Force majeure

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes
omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers
leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.
Som force majeure anses blandt andet følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: Naturkatastrofer,
krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder,
import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som
hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, strejker, lockout, ildebrand eller beskadigelse af sælgers
produktionsapparat.
Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del heraf eller levere, så snart
hindringen for normal levering er bortfaldet.

14. Værneting

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afgørelsen sker efter
dansk ret. International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Vores betingelser kan også downloades her: Salgs-_og_leveringsbetingelser_2018.pdf

Præsentationsvideo

Webshop

exitzone pakker

Vores webshop er åben døgnet rundt. Her finder I EXIT ZONES mest populære armaturer.
Gå til webshoppen

Support

raadogvejledning

Vi står til disposition med teknisk rådgivning og vejledning. Ring 70206840 eller
Find din rådgiver her.

Regelsæt

love-og-regler paragraf

Læs mere om de regelsæt, der knytter sig til sikkerhedsbelysning.

Læs mere her